pajoohaan.ir

  معنای زندگی

1000 تومان

5000 تومان

buy_printed
این مجموعه، دست چینی از مقالاتی است که در شماره های 29-32 مجله پژوهشی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی (نقد و نظر) به چاپ رسیده است. در این مجموعه -که با هدف طرح و تبیین دقیق و علمی مساله معنای زندگی و واکاوی زوایای پیدا و پنهان آن، از منظر فلسفی توام با نقادی ها و ژرف کاوی های عالمانه تدوین یافته- گاه از دریچه نگاه متفکران مغرب زمین به این مساله نگریسته شده و گاه در پرتو آموزه های روح بخش دینی و اسلامی به این مهم توجه شده است، و این همه گامی در راستای طرح مساله های جدید و پاسخگویی به نیازهای نوآمد و تعمیق و تقویت ژرف کاوی و اندیشه ورزی در عرصه الاهیات و دین پژوهی است.

با توجه به اهمیت مساله معنای زندگی و اقبال و استقبال پر شور و گسترده مخاطبان فهیم و فرهیخته از ویژه نامه های نقد و نظر، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی بر آن شد تا مجموعه مقالات معنای زندگی را با ویرایش جدید و در قالب یک کتاب مستقل عرضه کند. کتاب پیش رو، گزیده ای از آن مجموعه است که به سفارش و گزینش مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و جهت ارائه در کارگاه های تخصصی آن مرکز، تدوین و نشر یافته و مجموعه کامل مقالات مرتبط با معنای زندگی -که محصول تلاش عالمانه جمعی از پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی است- به همت نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در آینده نزدیک در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت.


این کتاب شامل بخش های زیر می باشد:

1. آثار جدید درباره معنای زندگی

2. حقیقت دین ابعاد چندگانه معنا

3. آیا هدف خداوند می تواند سرچشمه معنای زندگی باشد؟

4. خدا و معنای زندگی

5. در بی معنایی معنا هست

6. بیدلیلی بیمعنایی

7. قصه سرگردانی

8. پوچی

9. پوچیِ پوچی

10. حیات طیّبه

11. دین به زندگی معنا می بخشد

continue_text

related_books

more