pajoohaan.ir

  چگونه فرزندان موفق در تحصیل داشته باشیم؟
این کتاب، مسیرهای خردمندانه‌ای را پیش روی شما می‌گذارد تا بتوانید با
علاقه و روش‌های صحیح و کارآمد به امور درسی فرزندان رسیدگی نمایید.
همچنین لازم به ذکر است مکتوب حاضر به نحوی نگارش یافته است که مسائل درسی در کنار مسائل تربیتی مطرح شود تا از اثرات و تعاملات هر دو سوی آن‌ها مطلع گردید و از آن استفاده بهینه داشته باشید.

continue_text

related_books

more