pajoohaan.ir

  چگونه فرزندان متعادلی در دوران بلوغ داشته باشیم؟
هر شخص تازه بالغی که در مرز بین این دو مرحله (کودکی و بزرگسالی) قرار
می‌گیرد، با فشارها و انتظارات خاص هر دوره روبه‌رو می‌شود. از سویی اگر کار
کودکانه انجام دهد، او را ملامت می‌کنند که بزرگ شده است و این کار در شأن
او نیست! و از سوی دیگر اطرافیان معمولا با او مانند بزرگسالان رفتار نمی‌کنند!

continue_text

related_books

more