pajoohaan.ir

  این سند خورشید است؛ با سیزده زخم نهفته که سمت انتظار موعود (عج) سر باز کرده اند
(*)(*)(*)( )( )
language: فارسی

1000 تومان

4000 تومان

buy_printed
خورشید موعود(عج ) مردی که از فراسوی عدالت ، قدم بر ظلمت سرایِ خاک می گذارد سندی در سینه دارد با سیزده غروبِ بی کران ، سیزده شاهد معصوم که از زلالی ترین چشمهء عطش جوشیده اند ودر شوره زار خاک به سوی ابد، جریان گرفته اند.این کتاب ، سروده واره ای است برای این سیزده زخم نهفته در این سیزده غروب حزین ، که سندی برای طلوع در دل دارد.

continue_text

for_you

related_books

more