pajoohaan.ir

  چگونه باورهای انسانی را در شخصیت فرزندانمان تثبیت و تقویت کنیم؟-pdf
روح انسان ذاتا متعالی است؛ لذا سکون را نمی پذیرد و دائما خواهان رشد است. او در هر مکان و هر زمانی جویای خواسته خویش است. آدمی به هر چیزی که منتفع شود و نیاز او را برطرف کند، جذب می شود و آن را سودمند می داند.
انسان زیباست و زیبایی را دوست دارد و خود نیز آفریننده زیبایی است. آدمی هر آنچه را که با طبع خویش سازگار ببیند، اختیار می کند؛ لذا خواسته انسانها ناتمام و بی انتهاست.

continue_text

for_you

related_books

more