pajoohaan.ir

  کاوش های نظری در الهیات و تمدن
این مجموعه در پی بیان تأملاتی است در امکان مطالعات دینی در موضوعات تمدنی و ضرورت مطالعات تمدنی در موضوعات دینی، این دو رویکرد، نوعی مواجهه با اندیشه سکولار در عرصه های کلان اجتماعی است تا نگرش تمدنی را در تفسیر ادیان (اعم از اسلام، مسیحیت و یهودیت) توصیه کند و بر قابلیت های ادیان در تدبیر و طراحی تمدن ها تأکید نماید
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
1 .ماهیّتِ تمدّن
2 .ماهیت مطالعاتِ تمدنی
3 .حکمت عملی، حکمت تمدنی
4. الهیاتِ تمدّنی
5. جامعه، فرهنگ و تمدّن در تفکّر و تجربه صوفیان مسلمان
6 .فرهنگ تکثر گرای غربی و چالش های نوپدید آن در زیست و هویت مسلمان شرقی
7 .اسلام و تمدّن در اندیشه حسن حنفی و مالک بن نبی‌
8 .درآمدی بر الهیات عملی در اندیشه دینیِ مدرن
9 .الهیات و فرهنگ مروری بر تطورات فکری الهی­دانان مسیحی در مطالعات فرهنگی
پیوست ها

continue_text

for_you

related_books

more