pajoohaan.ir

  چکیده مقالات همایش ملی نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
دانشگاه الزهرا ( س ) به عنوان تنها دانشگاه جامع بانوان در منطقه و با توجه به نقش اثرگذار خود در طلایه داری مباحث علمی و فرهنگی زنان در عرصه های گوناگون، بر آن شد این بار با طرح موضوع نگرش علمی به عفاف و حجاب، جامعه ی دانشگاهی و فرهیخته ی کشور را به گفتمانی علمی در حوزه ی یاد شده رهنمون نماید.

continue_text

for_you