pajoohaan.ir

  پژوهش های نوآمد قرآنی
متن پیش‌رو گفتگویی است با آیت‌الله محمدهادی معرفت که نزدیک به پنج سال و در نه جلسه انجام شده است. گفتگوی با ایشان یکی از مجموعه طرح گفتگوی علمی با قرآن‌پژوهان کشور است که با هدف راهیابی به پژوهش‌های نوآمد قرآنی سامان ‌داده‌ شد.

continue_text

for_you

related_books

more