pajoohaan.ir

  اخلاق تجارت (فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی)
در آموزه های دینی، هرگونه فریب و تقلب در داد و ستد و ارائه چهره ای غیر واقعی از کالاها، نهی و نکوهش شده است؛ امری که تجارت روزگار کنونی و سوگمندانه جامعه ما نیز در سطوح گوناگون آن، بدان گرفتار است و البته برای بازار ما به عنوان بازار اسلامی! افزون بر پیامدهای منفی برای فضای معنوی جامعه و از میان بردن اعتماد عمومی، آثار ناخوشایندی دراعتبار ملی در سطح جهانی است و در نتیجه، خسارات سهمگین اقتصادی، به دنبال دارد.

continue_text

for_you

related_books

more