pajoohaan.ir

  اسوه های علمی و پیرایه های خرافی داستان یوسف پیامبر(ع)

600 تومان

3000 تومان

buy_printed
نوشتۀ حاضر که به بهانۀ مطرح شدن دوبارۀ داستان حضرت یوسف در جامعه پس از پخش سریال « یوسف پیامبر » تهیه شده به برخی از نقل‌های ساختگی در این حوزه پاسخی مناسب گفته است. هرچند این کار به عنوان آخرین کار مطرح نیست، در این موقعیت می تواند به برخی شبهات مطرح در این زمان پاسخ گوید.

continue_text

for_you

related_books

more