pajoohaan.ir

  مهارت ها و آداب دوستی
نیاز به دوست و فضای صمیمانۀ دوستی در انسان‌ها انکارناپذیر است. احساس تنهایی یکی از شکننده‌ترین حالات روانی است. دوستی و دوستان تحمّل پذیری آدمی را در برخورد با سختی‌های زندگی بالا می‌برند. طبق تحقیقات پژوهشگران بیمارانی که دچار یک نوع بیماری لاعلاج هستند، اگر دوستان اندکی داشته باشند، در مقایسه با بیماران پرارتباط و بیمارانی که خانواده‌های شاد و حمایت‌گر دارند، زودتر می‌میرند . روابط دوستانه باعث می‌ شود تا احساس کنیم که به گروهی تعلّق داریم و احساس عضویت در گروه نماییم. چنین عضویتی امتیازات خاصی دارد، از جمله اتحاد قابل اطمینان؛ یعنی وجود پیوندی که در صورت لزوم و در هنگام بروز مشکل می‌‌توان بدان تکیه کرد.

continue_text

for_you

related_books

more