pajoohaan.ir

  درآمدی بر شکل گیری شخصیت جوان

3000 تومان

6000 تومان

buy_printed
شناخت نقاط عطف در زندگی و شخصیت جوان و نوجوان و نیز معرفت به شاخص‌ه‌ای رشد و کمال در او، هم بایسته جوان است و هم اولیا و مربیان. بررسی این موضوع از نگاه دین، شیوه‌ای است که کتاب حاضر آن را به کار گرفته است.

continue_text

for_you

related_books

more