pajoohaan.ir

  علوم قرآنی در مکتب اهل بیت(ع)
در عصر حاضر برخی مباحثِ علوم قرآنی که جنبة تاریخی دارد، زیر عنوانِ « تاریخ قرآن » جداگانه و مبسوط بحث می شود؛ چنان که مباحثِ مربوط به تفسیر و تأویل، قواعد، شیوه ها و گرایشهای تفسیری نیز به طور مستقل مورد بحث قرار می گیرد.
بر پایه اصطلاح رایج کنونی بحث از معانی و مفاهیم آیاتِ قرآن از موضوعات علوم قرآنی به شمار نمی رود، بلکه تحت عنوان « تفسیر » یا « معارف قرآنی » قرار می گیرد. فرق میان علوم قرآنی و تفسیر یا معارف قرآنی آن است که در علوم قرآنی، پیرامون قرآن و مسائل مربوط به آن بحث می شود؛ ولی در تفسیر و معارف قرآنی به محتوا و مفاهیم آن پرداخته می شود. به عبارت دیگر علوم قرآنی بحثی بیرونی است و تفسیر و معارف قرآنی کنکاشی درونی است که به درون و محتوای قرآن می پردازد.

continue_text

for_you

related_books

more