pajoohaan.ir

  فرهنگ نامه مولفان اسلامی - جلد دوم (قرن چهارم هجری)
کتاب پیش رو شناسنامه علمی فرهیختگان و دانشمندان قرن چهارم هجری است که در حوزه تمدن اسلامی، اثری علمی پدید آورده و در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی و انتقال آن به نسل‌های آینده نقش آفریده‌اند.
با این که در معرفی این نویسندگان، ابعاد مختلف شخصیتی آنان مورد توجه بوده، وجهه علمی - فرهنگی‌شان نمود بیشتری یافته است.
اثر حاضر ذیل نام و نسب هر نویسنده به اطلاعات زیستی‌ای چون خاستگاه، تاریخ و ولادت، دوران دانش آموختگی، سفرهای علمی، برخی استادان و شاگردان. فعالیت‌های سیاسی - اجتماعی، تاریخ درگذشت اشارت کرده و در نهایت از کتاب‌ها و آثار علمی وی یاد نموده است. این معرفی‌نامه بر پایه داده‌های موجود در منابع بنیان دارد‌؛ از این رو در مواردی که گزارش منابع اندک و مختصر است، به ثبت نام و اثر نویسنده بسنده شده است.

continue_text

for_you

related_books

more