pajoohaan.ir

  عقل و نفس
انسان هماره، دو نیروی متضاد را در خود احساس می‌کند که هر کدام بر خلاف دیگری او را به سوی خویش می‌خواند: عقل و نفس، نیرویی که آدمی را به خیر و سعادت فرا می‌خواند «عقل» نام دارد و نیرویی که به شر و شقاوت دعوت می‌کند «نفس». انسان باید فرماندهی یکی از این دو را بپذیرد، اگر عقل را به گزیند وجودش رحمانی می‌گردد و اگر نفس را انتخاب کند، شیطانی می‌شود. اثرحاضر کارکردها و ویژگی‌های این دو نیروی قدرتمند را با استفاده از آیات و روایات، بررسی کرده است.

continue_text

for_you

related_books

more