pajoohaan.ir

  نظریه کارکرد گرایی در فلسفه ذهن : مجموعه مقالات

5000 تومان

20000 تومان

buy_printed
این کتاب، در کنار سه مجموعه دیگر، مقاله های برگزیده از میان مقالات کلاسیک و بسیار مهم را درباره هر کدام از نظریه های پیش گفته عرضه می کند؛ نخستین مجموعه به نظریه های دوگانه انگاری و رفتارگرایی مربوط است. دومین مجموعه به نظریۀ این همانی ذهن و مغز اختصاص دارد. مجموعه سوم (همین مجلد) مقالاتی دربارۀ کارکردگرایی است. مقالات مجموعه چهارم نیز به نظریه مادّی انگاری حذفی می پردازد.کارکردگرایی نظریه ای در فلسفه ذهن است که حالات ذهنی را اموری کارکردی می داند که می توانند با حالات مغزی تحقق یابند، هرچند به حالات مغزی فروکاسته نمی شوند. انواع مختلفی از این دیدگاه وجود دارد؛ برخی از دیدگاه ها حالات ذهنی را کارکردهایی محاسباتی از ورودی ها (محرک های پیرامونی) به خروجی ها (رفتارها) می دانند و برخی آنها را کارکردهای زیستی می انگارند.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
کارکردگرایی
مقدمه ند بلاک بر ترجمه فارسی دو مقاله «کارکردگرایی چیست؟»و«مشکلات کارکردگرایی»
کارکردگرایی چیست؟
درد دیوانه و درد مریخی
آنچه ماری نمی دانست
خفاش بودن چه کیفیتی دارد؟
کارکردگرایی غایت شناختی: بازگرداندن کارکرد به کارکرد گرایی
مشکلات کارکردگرایی

continue_text

for_you

related_books

more