pajoohaan.ir

  مناسبات اخلاق و فقه در گفت و گوی اندیشوران

3600 تومان

18000 تومان

buy_printed
مدیریت و هدایت هوشمندانه دانش، نیازمند نگاهی جامع به افق مطلوب علم، آسیب شناسی و بازنگری مستمر در زوایای مختلف از جمله ربط، نسبت و تعاملات دوسویه آن با علوم پیرامونی است. دانش ریشه دار فقه همانند اخلاق از علوم عملی اسلامی به شمار می آید و قرابت های فراوانی میان آن دو وجود دارد، به گونه ای که تشخیص مرزهای آنها را دشوار می سازد. مرکز اخلاق و تربیت که از بدو تأسیس به بازخوانی اهداف، قلمرو، ساختار و روش شناسی دانش اخلاق اسلامی همت گمارده، با استمداد از اندیشمندان عرصه اخلاق و فقه با هدف یافتن پاسخی مؤثر برای چالش پردامنه تعیین نسبت دانش فقه و اخلاق و مأموریت آن دو، میدان تضارب آرا را در این اثر فراهم ساخته است.
این کتاب شامل بخش های زیر می باشد:
بخش اول: مقدمه ای تحلیلی بر مناسبات اخلاق و فقه
بخش دوم: خلاصه گفت و گو های اخلاق و فقه
بخش سوم: متن اصلی گفت و گوها

continue_text

for_you

related_books

more