pajoohaan.ir

  نوآوری های قرآنی: گزارش کوشش های نوآورانه قرآنی کشور-pdf
قرآن، کتاب هدایت و والاترین هدیۀ الهی به بشر است. تلاش برای محضریتّ و حضور این معجزۀ الهیِ گرانسنگ در متن زندگی، ارزشمندترین اقدامی است که انسان میتواند انجام دهد.
در طول تاریخ اسام، تلاشهای وافری برای قرار گرفتن انسان در محضر قرآن
و بهره جسن از این منبع فیض الهی انجام شده است؛ ولی به لحاظ اهمیت زیاد و ارزش والای قرآن کریم ضرورت دارد انسان دائما در حال نوآوری و خلق ایده ها و روش های تازه تر برای زمینه سازیِ جریان برکت الهی و نورانیّت قرآن در زندگی و متن جامعه باشد. بر این اساس، دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان بر خود لازم دانست درخصوص نوآور ی های حوزۀ ترویج و نشر قرآن اقدامی اندک انجام دهد.

continue_text

for_you

related_books

more