pajoohaan.ir

  نگاهی نو به جریان عاشورا
بزرگ‌ترین رویداد تاریخی در زندگانی سیدالشهدا(ع) که بیشترین اطلاعات قابل دست‌رس نیز درباره آن موجود است، واقعه عاشورای سال 61ق است. این رویداد به سبب گستردگیِ دامنه تحولات و تأثیرگذاریش، جای بسیار برای بحث و سخن دارد و از هر زاویه‌ای که بدان نگریسته شود، افقی جدید پیش روی دیدگان گشوده می‌شود.اثر حاضر که مجموعه مقالاتی از مباحث تاریخی است درباره سه موضوع اساسی(ع) شخصیت امام‌حسین(ع) و واقعه عاشورا، یاران سیدالشهدا و بناهای منتسب به آن حضرت بحث می‌نماید.

continue_text

for_you

related_books

more