pajoohaan.ir

  اصطلاح نامه منطق
(*)(*)(*)( )( )
language: فارسی

7000 تومان

27000 تومان

buy_printed
اصطلاح‌نامه، مجموعه اصطلاحات استاندارد شده در یک حوزه معرفتی است که فهرستی از واژه‌های کلیدی و کاربردی آن حوزه را ارائه می‌دهد و روابط سلسله مراتبی، ترادف و وابستگی بین مفاهیم را به نمایش می‌گذارد و از نظر ساختاری، گنجینه واژگان کنترل شده و سازمان یافته از مباحث خاص دانش بشری است؛ به عبارت دیگر، اصطلاح‌نامه، کلیدواژه‌های نظام‌دار و فشرده‌ترین صورت چکیده‌های خلاصه شده است که در مواردی جای کتاب را گرفته و نشان‌دهنده حداکثر اطلاعات با حداقل کلمات و عبارات است. و به عنوان بهترین وسیله جهت ذخیره و بازیابی اطلاعات آن حوزه به کار می‌رود.

continue_text

related_books

more