pajoohaan.ir

  دائرة العمارف نگاری با رویکرد به دائرة المعارف قرآن کریم
(*)(*)(*)( )( )
category: قرآن
language: فارسی

2500 تومان

6500 تومان

buy_printed
موضوع اثر حاضر، بیان اصول و ضوابط نگارش دائرةالمعارف نویسی و استانداردهای مربوط به آن است. در این اثر با توجه به اهمیت و نقش انواع دائرةالمعارف در گسترش و تعمیق دانش بشری، به بحث در مورد ویژگی های یک دائرةالمعارف مطلوب با تأکید بر دائرةالمعارف قرآنی پرداخته شده و نقاط ضعف و قوت دائرةالمعارف قرآن کریم تهیه و تنظیم توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مورد ارزیابی قرار گرفته است. نویسنده ضمن معرفی برخی از دانشنامه ها و دائرةالمعارف های رایج، به بحث در مورد ساختار علمی آنها پرداخته و روش های مدخل گزینی، قلمرو و چینش مدخل ها، جامعیت، چینش محتوا و بایسته های مقالات مندرج در دائرة المعارف ها، برخی از کاستی های دائرةالمعارف قرآن کریم را از لحاظ ساماندهی نامناسب، موضوع بندی، غلط تایپی، بازیابی اطلاعات، عدم نظم در شناسه ها، ناموزون بودن مقالات هم سو و عدم بهره گیری از دانش های جدید را بررسی کرده است.

continue_text

for_you

related_books

more