pajoohaan.ir

  امر به معروف در ترازوی عقل
(*)(*)(*)(*)( )
language: فارسی

1000 تومان

6500 تومان

buy_printed
امر به معروف و نهی از منکر، اصل اساسی در نظام اندیشه اسلامی است، اما گاهی در فرازهایی از تاریخ، مغفول واقع شده است.
علل این غفلت چه بوده است؟

اثر حاضر، برای این غفلت، سه فرضیه را مطرح کرده است: 1 . ضعف مبانیِ عقلانی، 2 . نارسایی کتاب های فقهی در ارائه احکام، 3 . نادرستی روش های اجرایی.
مؤلف، پس از طرح این سه فرضیه، به تفصیل آنها را بررسی و اشکال ها را پاسخ گفته و راه حل های مناسبی ارائه داده است.

continue_text

for_you

related_books

more