pajoohaan.ir

  جایگاه وحی در فلسفه سیاسی: از منظر فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق، خواجه نصیرالدین طویب و صدرالمتالهین

6000 تومان

30000 تومان

buy_printed
فلسفه سیاسی از آغاز به موضوع وحی توجه داشته و بنا بر نظر رایج، بنای فلسفه سیاسی اسلامی بر تبیین وحی و نسبت آن با سیاست و حکومت است. نظریه های گوناگونی در فلسفه سیاسی درباره وحی وجود دارد و گاه یک اندیشمند صاحب چند نظریه در این زمینه میباشد. نظریه های وحی با مباحث مربوط به انسان، اجتماع، سیاست، حکومت و قانون ارتباط داشته و از آنها تاثیر پذیرفته و بر آنها اثر گذار بوده است.در این جایگاه وحی در فلسفه سیاسی از منظر فیلسوفان مسلمان بررسی میشود.

continue_text