pajoohaan.ir

  بررسی تحلیلی نشر کتاب دینی در ایران

3000 تومان

11000 تومان

buy_printed
اثر حاضر با نظر به اهمیت بررسی علمی وضعیت نشر کتاب دینی در ایران معاصر، به سفارش مرکز مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی تدوین شده و در پی بررسی وضعیت نشر کتاب دینی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. با وجود این، فصل‌های اول و دوم کتاب به بررسی دوران پیش از انقلاب اختصاص یافته تا زمینه­های تاریخی وضعیت نشر کتاب‌های اسلامی به دست آید و امکان تحلیل درست وضعیت آن در این زمان فراهم شود. این اثر از پنج فصل تشکیل شده و فصل پایانی آن در قالب ضمائم آمده است.

continue_text

related_books

more