pajoohaan.ir

  موانع تفکر در فرآیند پیشرفت بر اساس آموزه های قرآنی

4000 تومان

21000 تومان

buy_printed
موانع تفکر و خردورزی در فرآیند الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس آموزه های قرآنی هدف از نگارش این نوشتار است.این دسته از موانع به پنج طبقه تقسیم شده است: موانعی که فردی است و ریشه در نهاد آدمی دارد، موانعی که ناظر به تعاملات اجتماعی نادرست است و در بین آحاد جامعه میتواند برقرار باشد، در سطح کلان از دو خردنظام فرهنگی و سیاسی یاد شده که با اصلاح آن میتوان زمینه اندیشه ورزی را برای توده ها فراهم نمود، موانع زمینه ای تفکر که عموما به حوزه کنش های اجتماعی فاسد و عدم مطالعه دیگر ملل یاد میکند، موانعی که به مقدمات تفکر نادرست ناشی از دو خصوصیت فقدان دانش لازم و وجود باورهای غلط برمیگردد.

continue_text

related_books

more