pajoohaan.ir

کتاب « مبانی اندیشه سیاسی در آیات مکّی » در سنت تحقیقی دهه های قبل گفته می شد که محقق باید فارغ از ارزش های خود، تحقیق را سامان دهد و این بدان معنا بود که بایسته نیست فرضیه بر مشاهده مقدم باشد. با این حال، عمده مستشرقان در مطالعات اسلامی همواره فرضیه های جانب دارانه را به عرصه تحقیق می کشاندند; خواه در مقام انتخاب موضوع پژوهش و ارزیابی و اعتبارسنجی منابع و داده ها و خواه در مقام نقد نظریه ها و ارائه فرضیه. لکن امروزه روش شناسی بر حضور «سوژه» در میدان تحقیق خرده ای نمی گیرد و تنها بر «عینیت» در مقام داوری تأکید دارد. به عبارت دیگر، امروزه تنها بر دلایل اثبات فرضیه و میزان اعتبار و اقناع کننده بودن آن ها پافشاری می شود.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مبانی اندیشه سیاسی از منظر آیات مکّی
فصل سوم: نقش روابط بین الملل در دولت پیامبر(صلی الله علیه وآله)
فصل چهارم: درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی و ایدئولوژی سکولار

continue_text

for_you

related_books

more